Kontakt
Regulamin sklepu twoje-klamki.eu
Aby przeczytać regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. (włącznie) kliknij tutaj.

REGULAMIN obowiązujący od 25.12.2014 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego twoje-klamki.eu, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu twoje-klamki.eu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem twoje-klamki.eu, prowadzony przez Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna z siedzibą w Rybarzowicach, przy ul. Żywieckiej 820, 43-378 Rybarzowice, numer NIP: 9372230161, REGON: 072273673, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112243 (dalej: „twoje-klamki.eu” lub „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży budowlanej za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym:
a) korespondencyjnie pod adresem: ul. Sobieskiego 17, 32-650 Kęty
b) pod numerem telefonu: +48 33 444 69 90
c) pod adresem poczty elektronicznej: bok@twoje-klamki.eu
3. Do korzystania ze sklepu internetowego twoje-klamki.eu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego twoje-klamki.eu towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu twoje-klamki.eu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym twoje-klamki.eu składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego twoje-klamki.eu są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. Zamówienia w sklepie internetowym twoje-klamki.eu można dokonywać:
a) poprzez strony internetowe sklepu twoje-klamki.eu - wypełniając formularz na stronach sklepu,
b) poprzez wiadomość email wysłaną na adres bok@twoje-klamki.eu. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
c) telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 33 444 69 90, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
12. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
13. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
15. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.) wiadomością e-mail, na adres bok@twoje-klamki.eu,
b.) w formie pisemnej, na adres Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna, 32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 17
16. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
18. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres: Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna, ul. Sobieskiego 17, 32-650 Kęty. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
19. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część).
20. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
21. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 17. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
22. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
23. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

PŁATNOŚĆ

24. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
25. W sklepie twoje-klamki.eu istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) „Przesyłka kurierska – przedpłata – przelew dowolny” - przelew zwykły na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna, nr konta: 63 1750 0012 0000 0000 2358 1027. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystania z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego oraz po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
b) „Przesyłka kurierska – przedpłata – przelew PAY.U.pl” - płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami prowizji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji i uznaniu konta Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna.
c) „Przesyłka kurierska – płatność przy odbiorze” - wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji
d) „Odbiór osobisty – płatność przy odbiorze” - dotyczy zamówień odbieranych w oddziałach Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna, w których Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
26. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce „Dostawa i płatności” oraz podczas składania zamówienia.
27. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU) Kupującego.
28. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.

DOSTAWA

29. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
30. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Zakładany czas dostawy produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy
31. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję:
a) „Przesyłka kurierska – przedpłata – przelew dowolny” - koszt dostawy wynosi 14,90 zł.
b) „Przesyłka kurierska – przedpłata – przelew PAY.U.pl” - koszt dostawy wynosi 16,90 zł.
c) „Przesyłka kurierska – płatność przy odbiorze” - koszt dostawy wynosi 19,90 zł.
d) „Odbiór osobisty – płatność przy odbiorze” - koszt dostawy wynosi 0,00 zł.
32. Dostawa zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego lub za pomocą środków własnych Sprzedającego.
33. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać zamówienie.
34. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
35. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania – w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
36. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
37. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA

38. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym twoje-klamki.eu są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
39. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego twoje-klamki.eu.
40. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

REKLAMACJE I ZWROTY

41. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Kupujący ma prawo:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta.
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).
42. Reklamacja do Sprzedającego może zostać złożona w formie elektronicznej wysłanej na adres bok@twoje-klamki.eu lub w formie pisemnej, na adres Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna, 32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 17. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego - wypełniony dokument gwarancyjny.
43. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt twoje-klamki.eu za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
44. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
45. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
46. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego twoje-klamki.eu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
48. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
49. Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna z siedzibą w Rybarzowicach, ul. Żywiecka 820, 43-378 Rybarzowice jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym twoje-klamki.eu. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez twoje-klamki.eu oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: bok@twoje-klamki.eu. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
50. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: www.twoje-klamki.eu/polityka_prywatnosci.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
52. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym twoje-klamki.eu konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
53. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego twoje-klamki.eu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
54. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.twoje-klamki.eu/regulamin.html oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Tomis GRUSZECCY Spółka Jawna w Rybarzowicach, ul. Żywiecka 820, 43-378 Rybarzowice. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego twoje-klamki.eu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym twoje-klamki.eu konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
55. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.